v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

,
Download PDF [ -pages ]

人物专访

从武汉医学院到美捷登、华誉出版社,从偶然到必然——我的科研与创业之路(一)

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 1-5 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2021.012

从武汉医学院到美捷登、华誉出版社,从偶然到必然——我的科研与创业之路(二)

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 6-11 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2021.026

科研洞悉

二甲双胍近期医学动态

汪尔佳

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 12-14 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2021.001

基金全攻略

科研经费的管理与使用

裴磊

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 15-19 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2021.130

医学写作与发表

如何撰写一篇SCI综述

胡志德

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 20-22 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2021.022

聚焦期刊

投稿常见退回情况分析

陈华蓉

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 23-24 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2021.006

SCI期刊常见的投稿系统界面及特点

韩莹

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 24-28 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2021.016

科研伦理与学术规范

被“通讯作者”署名牵连,冤不冤?

甘可建

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 29-30 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2021.003

人类和动物胚胎杂交研究应该被禁止吗?

余坚

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 30-34 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2021.014

医学伦理审查在临床科研中的实践

范恩芳

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 34-35 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2021.021

临床研究

谈谈在临床试验中如何设计联合用药(系列之一)

施海坤

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 36-39 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2021.010

热点荟萃

千里挑一的2021“高被引用科学家”名单解读

裴磊

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 40-43 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2021.138

我与美捷登

我与美捷登的点滴

Published online: December 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 47-58 ] [ Google Scholar ]

doi:10.14218/MRP.2022.141

Back to Top