v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Editorial

Newcastle Disease Virus/HK84: Next Potential Star for Targeted Immunotherapy of Hepatocellular Carcinoma?

Weiyi Huang, Wenjun Chang

Published online: March 2, 2022

[ ] [ PDF Pages: 179-180 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00553

Impaired Pulmonary Function as a Potential Contributor to Reduced Exercise Capacity Associated with MAFLD

Derrick Michael Van Rooyen, Oyekoya Taiwo Ayonrinde

Published online: April 19, 2022

[ ] [ PDF Pages: 181-183 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00103

Original Article

Metabolic Liver Diseases

Interaction of SAMM50-rs738491, PARVB-rs5764455 and PNPLA3-rs738409 Increases Susceptibility to Nonalcoholic Steatohepatitis

Ke Xu, Kenneth I. Zheng, Pei-Wu Zhu, Wen-Yue Liu, Hong-Lei Ma, Gang Li, Liang-Jie Tang, Rafael S. Rios, Giovanni Targher, Christopher D. Byrne, Xiao-Dong Wang, Yong-Ping Chen, Ming-Hua Zheng

Published online: July 29, 2021

[ ] [ PDF Pages: 219-229 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00067

Metabolic Dysfunction-associated Fatty Liver Disease is Associated with Greater Impairment of Lung Function than Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Lei Miao, Li Yang, Li-Sha Guo, Qiang-Qiang Shi, Teng-Fei Zhou, Yang Chen, Huai Zhang, Hui Cai, Zhi-Wei Xu, Shuan-Ying Yang, Hai Lin, Zhe Cheng, Ming-Yang Zhu, Xu Nan, Shuai Huang, Ya-Wen Zheng, Giovanni Targher, Christopher D Byrne, Yu-Ping Li, Ming-Hua Zheng, Cheng-Shui Chen

Published online: January 4, 2022

[ ] [ PDF Pages: 230-237 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00306

Infectious Hepatitis

Risk Factors of Chronic Kidney Disease in Chronic Hepatitis B: A Hospital-based Case-control Study from China

Yunqi Liu, Ximei Wang, Fuping Xu, Dengren Li, Huimin Yang, Nan Sun, Yu-Chen Fan, Xiangdong Yang

Published online: July 23, 2021

[ ] [ PDF Pages: 238-246 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00082

Gamma-glutamyl Transpeptidase to Platelet Ratio Predicts Liver Injury in Hepatitis B e Antigen-negative Chronic Hepatitis B Patients With Normal Alanine Aminotransferase

Xiang-An Zhao, Jian Wang, Jie Wei, Jiacheng Liu, Guangmei Chen, Li Wang, Guiyang Wang, Juan Xia, Weihua Wu, Shengxia Yin, Xin Tong, Xiaomin Yan, Weimao Ding, Xiaoxing Xiang, Rui Huang, Chao Wu

Published online: July 14, 2021

[ ] [ PDF Pages: 247-253 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00151

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

Vibration-controlled Transient Elastography for Assessment of Liver Fibrosis at a USA Academic Medical Center

Max Shen, Anna Lee, Jay H. Lefkowitch, Howard J. Worman

Published online: August 13, 2021

[ ] [ PDF Pages: 197-206 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00188

KRT17 Promotes the Activation of HSCs via EMT in Liver Fibrosis

Jing Chen, Si-Jia Ge, Hai-Juan Feng, Shu-Zhen Wu, Ran Ji, Wei-Rong Huang, Wei Huang, Cui-Hua Lu

Published online: July 8, 2021

[ ] [ PDF Pages: 207-218 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00101

Hepatic and Biliary Neoplasia

Preoperative Assessment of Abdominal Adipose Tissue to Predict Microvascular Invasion in Small Hepatocellular Carcinoma

Zongqian Wu, Hong Lu, Qiao Xie, Jie Cheng, Kuansheng Ma, Xiaofei Hu, Liang Tan, Huarong Zhang, Chen Liu, Xiaoming Li, Ping Cai

Published online: July 7, 2021

[ ] [ PDF Pages: 184-189 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00126

Irreversible Electroporation for Hepatocellular Carcinoma Abutting the Diaphragm: A Prospective Single-center Study

Yangyang Ma, Zhixian Chen, Bing Liang, Rongrong Li, Jianyu Li, Zhonghai Li, Mao Lin, Lizhi Niu

Published online: August 10, 2021

[ ] [ PDF Pages: 190-196 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00019

A New Prognostic Model Covering All Stages of Intrahepatic Cholangiocarcinoma

Shuang-Nan Zhou, Shan-Shan Lu, Da-Wei Ju, Ling-Xiang Yu, Xiao-Xiao Liang, Xiao Xiang, Suthat Liangpunsakul, Lewis R. Roberts, Yin-Ying Lu, Ning Zhang

Published online: July 7, 2021

[ ] [ PDF Pages: 254-262 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00099

A Nomogram-based Model to Predict Neoplastic Risk for Patients with Gallbladder Polyps

Xudong Zhang, Jincheng Wang, Baoqiang Wu, Tao Li, Lei Jin, Yong Wu, Peng Gao, Zhen Zhang, Xihu Qin, Chunfu Zhu

Published online: June 30, 2021

[ ] [ PDF Pages: 263-272 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00078

A Molecular Hepatocellular Carcinoma Prognostic Score System Precisely Predicts Overall Survival of Hepatocellular Carcinoma Patients

Jie Jia, Jing Tang

Published online: August 20, 2021

[ ] [ PDF Pages: 273-283 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00010

Oncolytic Activity of Wild-type Newcastle Disease Virus HK84 Against Hepatocellular Carcinoma Associated with Activation of Type I Interferon Signaling

Liming Chen, Yongdong Niu, Jiating Sun, Hong Lin, Guoxi Liang, Min Xiao, Dongmei Shi, Jia Wang, Huachen Zhu, Yi Guan

Published online: November 19, 2021

[ ] [ PDF Pages: 284-296 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00284

Expression and Regulatory Network Analysis of Function of Small Nucleolar RNA Host Gene 4 in Hepatocellular Carcinoma

Jing Cao, Cuicui Xiao, Christ-Jonathan Tsia Hin Fong, Jiao Gong, Danyang Li, Xiangyong Li, Yusheng Jie, Yutian Chong

Published online: July 2, 2021

[ ] [ PDF Pages: 297-307 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00175

Prognostic Role and Potential Mechanisms of N6-methyladenosine-related Long Noncoding RNAs in Hepatocellular Carcinoma

Tianxing Dai, Jing Li, Linsen Ye, Haoyuan Yu, Mingbin Deng, Wei Liu, Hua Li, Yang Yang, Guoying Wang

Published online: July 13, 2021

[ ] [ PDF Pages: 308-320 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00096

Review Article

Targeted Mitochondrial Delivery to Hepatocytes: A Review

Brent D. Heineman, Xiaocong Liu, George Y. Wu

Published online: October 19, 2021

[ ] [ PDF Pages: 321-328 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00093

Metabolic-associated Fatty Liver Disease (MAFLD): A Multi-systemic Disease Beyond the Liver

Eda Kaya, Yusuf Yilmaz

Published online: October 19, 2021

[ ] [ PDF Pages: 329-338 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00178

Coagulation and Endothelial Dysfunction Associated with NAFLD: Current Status and Therapeutic Implications

Doris Ogresta, Anna Mrzljak, Maja Cigrovski Berkovic, Ines Bilic-Curcic, Sanja Stojsavljevic-Shapeski, Lucija Virovic-Jukic

Published online: January 12, 2022

[ ] [ PDF Pages: 339-355 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00268

Glutaminolysis-ammonia-urea Cycle Axis, Non-alcoholic Fatty Liver Disease Progression and Development of Novel Therapies

Ángela Rojas, María Rosario García-Lozano, Antonio Gil-Gómez, Manuel Romero-Gómez, Javier Ampuero

Published online: January 4, 2022

[ ] [ PDF Pages: 356-362 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00247

Recent Progress and Future Direction for the Application of Multiomics Data in Clinical Liver Transplantation

Zhengtao Liu, Jun Xu, Shuping Que, Lei Geng, Lin Zhou, Adil Mardinoglu, Shusen Zheng

Published online: January 4, 2022

[ ] [ PDF Pages: 363-373 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00219

Redefinition of Fatty Liver Disease from NAFLD to MAFLD through the Lens of Drug Development and Regulatory Science

Yasser Fouad, Melissa Palmer, Minjun Chen, Arie Regev, Rajarshi Banerjee, Rob Myers, Robert Riccio, Richard Torstenson, Ramy Younes, Puneet S. Arora, Henrik Landgren, Morten A. Karsdal, Martin Blake, David A. Shapiro, Hans-Juergen Gruss, Muhammad Y. Sheikh, Dina Attia, Steven Bollipo, Alastair D. Smith, Bradley Freilich, Robert G. Gish, Detlef Schuppan

Published online: October 22, 2021

[ ] [ PDF Pages: 374-382 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00408

Back to Top