v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > Journal of Clinical and Translational Hepatology > Archive

Download PDF [ -pages ]

Original Article

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

Association of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids with Sarcopenia in Liver Cirrhosis Patients with Hepatocellular Carcinoma

Akitoshi Sano, Jun Inoue, Eiji Kakazu, Masashi Ninomiya, Mio Tsuruoka, Kosuke Sato, Masazumi Onuki, Satoko Sawahashi, Keishi Ouchi, Atsushi Masamune

Published online: May 31, 2024

[ ] [ PDF Pages: 613-624 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2024.00036

Hydrogen Sulfide Promotes Platelet Autophagy via PDGFR-α/PI3K/Akt Signaling in Cirrhotic Thrombocytopenia

Hua-Xiang Yang, Yang-Jie Li, Yang-Lan He, Ke-Ke Jin, Ling-Na Lyu, Hui-Guo Ding

Published online: June 17, 2024

[ ] [ PDF Pages: 625-633 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2024.00101

TIMP-1 Promotes Expression of MCP-1 and Macrophage Migration by Inducing Fli-1 in Experimental Liver Fibrosis

Xiaoli Huang, Xiaofan Wang, Yanhong Wang, Shuangjun Shen, Wei Chen, Tianhui Liu, Ping Wang, Xu Fan, Lin Liu, Jidong Jia, Min Cong

Published online: June 11, 2024

[ ] [ PDF Pages: 634-645 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00514

Infectious Hepatitis

Real-world Effectiveness and Tolerability of Interferon-free Direct-acting Antiviral for 15,849 Patients with Chronic Hepatitis C: A Multinational Cohort Study

Fanpu Ji, Sally Tran, Eiichi Ogawa, Chung-Feng Huang, Takanori Suzuki, Yu Jun Wong, Hidenori Toyoda, Dae Won Jun, Liu Li, Haruki Uojima, Akito Nozaki, Makoto Chuma, Cheng-Hao Tseng, Yao-Chun Hsu, Masatoshi Ishigami, Takashi Honda, Masanori Atsukawa, Hiroaki Haga, Masaru Enomoto, Huy Trinh, Carmen Monica Preda, Phillip Vutien, Charles Landis, Dong Hyun Lee, Tsunamasa Watanabe, Hirokazu Takahashi, Hiroshi Abe, Akira Asai, Yuichiro Eguchi, Jie Li, Xiaozhong Wang, Jia Li, Junping Liu, Jing Liang, Carla Pui-Mei Lam, Rui Huang, Qing Ye, Hongying Pan, Jiajie Zhang, Dachuan Cai, Qi Wang, Daniel Q. Huang, Grace Wong, Vincent Wai-Sun Wong, Junyi Li, Son Do, Norihiro Furusyo, Makoto Nakamuta, Hideyuki Nomura, Eiji Kajiwara, Eileen L. Yoon, Sang Bong Ahn, Koichi Azuma, Kazufumi Dohmen, Jihyun An, Do Seon Song, Hyun Chin Cho, Akira Kawano, Toshimasa Koyanagi, Aritsune Ooho, Takeaki Satoh, Kazuhiro Takahashi, Ming-Lun Yeh, Pei-Chien Tsai, Satoshi Yasuda, Yunyu Zhao, Yishan Liu, Tomomi Okubo, Norio Itokawa, Mi Jung Jun, Toru Ishikawa, Koichi Takaguchi, Tomonori Senoh, Mingyuan Zhang, Changqing Zhao, Raluca Ioana Alecu, Wei Xuan Tay, Pooja Devan, Joanne Kimiko Liu, Ritsuzo Kozuka, Elena Vargas-Accarino, Ai-Thien Do, Mayumi Maeda, Wan-Long Chuang, Jee-Fu Huang, Chia-Yen Dai, Ramsey Cheung, Maria Buti, Junqi Niu, Wen Xie, Hong Ren, Seng Gee Lim, Chao Wu, Man-Fung Yuen, Jia Shang, Qiang Zhu, Yoshiyuki Ueno, Yasuhito Tanaka, Jun Hayashi, Ming-Lung Yu, Mindie H. Nguyen

Published online: June 17, 2024

[ ] [ PDF Pages: 646-658 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2024.00089

Review Article

Exploring the Pathogenesis of Autoimmune Liver Diseases from the Heterogeneity of Target Cells

Zi-Xuan Qiu, Lin-Xiang Huang, Xiao-Xiao Wang, Zi-Long Wang, Xiao-He Li, Bo Feng

Published online: May 28, 2024

[ ] [ PDF Pages: 659-666 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00531

Bacterial Infections in Acute-on-chronic Liver Failure: Epidemiology, Diagnosis, Pathogenesis, and Management

Zhaoyu Xu, Xiuding Zhang, Jiyang Chen, Yu Shi, Shangwei Ji

Published online: June 20, 2024

[ ] [ PDF Pages: 667-676 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2024.00137

Alcoholic Liver Disease in China: A Disease Influenced by Complex Social Factors That Should Not Be Neglected

Xiaofeng Feng, Nafei Huang, Yuqin Wu, Fei Gao, Xiaomei Chen, Chenyi Zhang, Bing Zhang, Tao Sun

Published online: May 31, 2024

[ ] [ PDF Pages: 677-684 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2024.00034

Research Letter

PLCG2 Mutation in a Patient Presenting with Type 2 Autoimmune Hepatitis

Antoine Gardin, Léa Gaigne, Aude Magérus, Frédéric Rieux-Laucat, Emmanuel Jacquemin

Published online: May 28, 2024

[ ] [ PDF Pages: 685-687 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2024.00124

Back to Top